Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 5
(modernizacja systemu grzewczego kościoła parafialnego parafii pw. św. Brata Alberta w Szówsku)

Pieśń 1

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów o prawie zamówień publicznych.

Zapytanie dotyczy termomodernizacyjnej wymiany systemu grzewczego w budynku kościoła parafialnego w Szówsku w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku”, w ramach Programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2. zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.” – etap czwarty

 1. Nazwa, adres zamawiającego, kontakt:
  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta, Jarosław-Szówsko
  Szówsko, ul. Zamojska 6, 37-500 Jarosław
  NIP: 792 19 68 326
  Proboszcz: ks. Jerzy Bartoszek
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  telefon kontaktowy: 502 430 066
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:
  a. wymiana istniejącego kotła na dwa kotły kondensacyjne o mocy przynajmniej 29 kWh każdy, połączonych kaskadowo;
  b. rozdzielenie systemu ogrzewania na odrębne ogrzewanie górnej i dolnej części budynku kościoła;
  c. montaż dwóch dodatkowych grzejników w prezbiterium kościoła  i jednego w kotłowni;
 3. Termin wykonania zamówienia:
  30.10.2020 r.
 4. Kryteria oceny oferty:
  90% cena brutto za realizację zamówienia;
  b. 10% okres udzielonej gwarancji na wykonanie i montaż.
 5. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe wykonawcy
  Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania prac opisanych w przedmiocie zamówienia.
 6. Opis sposobu przygotowania ofert:
  Oferta może być przedstawiona po uprzedniej konsultacji z zamawiającym tj. proboszczem parafii, celem wglądu do dokumentacji projektowej.
  b. Oferta musi zawierać pełne dane wykonawcy: nazwę, adres, kontakt mailowy i telefoniczny;
  c. Oferta musi zawierać ostateczną cenę netto i brutto stosownie do przedmiotu zamówienia.
  d. Oferta musi zawierać parametry termiczne kotłów i grzejników;
  e. Oferta musi być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej;
  f. Oferta musi zawierać okres gwarancji na wykonane prace.
 7. Termin składania ofert:
  Oferty należy dostarczyć do 23 września 2020 r. do godz. 15.00.
 8. Miejsce składania ofert:
  Oferty można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b. Można dostarczyć osobiście w formie papierowej na adres zamawiającego;
 9. Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2020 r. w siedzibie zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe nr 4
(wymiana stolarki drzwiowej)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów o prawie zamówień publicznych.

Zapytanie dotyczy wymiany drzwi zewnętrznych do zakrystii w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku”, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2. zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.”

 1. Nazwa, adres zamawiającego, kontakt:
  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta, Jarosław-Szówsko
  Szówsko, ul. Zamojska 6, 37-500 Jarosław
  NIP: 792 19 68 326
  Proboszcz: ks. Jerzy Bartoszek
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  telefon kontaktowy: 502 430 066
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pomiar, wykonanie, demontaż obecnie istniejących drzwi i montaż nowej zewnętrznej stolarki drzwiowej do zakrystii w ramach przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku”. Wskazania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a. minimalny współczynnik przenikalności: U=1,3 W/m2K
  b. materiał: aluminium
  c. kolor: RAL 8019
  d. ilość: 2 sztuki
 3. Termin realizacji zamówienia
  07.2020 r.
 4. Kryteria oceny oferty:
  90% cena brutto za realizację zamówienia;
  b. 10% okres udzielonej gwarancji.
 5. Opis sposobu przygotowania ofert:
  Oferta może być przedstawiona po uprzedniej konsultacji z zamawiającym tj. proboszczem parafii, celem wglądu do dokumentacji projektowej.
  b. Oferta musi zawierać pełne dane wykonawcy: nazwę, adres, kontakt mailowy i telefoniczny;
  c. Oferta musi zawierać wyszczególnioną cenę netto i brutto za wykonanie zadania
  d. Oferta musi zawierać parametry techniczne i cieplne
  e. Oferta musi być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. Termin składania ofert:
  Oferty należy dostarczyć do 15.05.2020 r. do godz. 15.00.
 7. Miejsce składania ofert:
  Oferty można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b. Można dostarczyć osobiście w formie papierowej na adres zamawiającego;
 8. Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2020 r. w siedzibie zamawiającego.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3

(docieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem kościoła parafialnego parafii pw. św. Brata Alberta w Szówsku)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów o prawie zamówień publicznych.

Zapytanie dotyczy termomodernizacyjnego docieplenia ścian zewnętrznych budynku kościoła parafialnego w Szówsku oraz ocieplenie stropu pod poddaszem w zadaniu pn.:  „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku” w ramach Programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2. zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.” – etap drugi

 1. Nazwa, adres zamawiającego, kontakt:
  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta, Jarosław-Szówsko
  Szówsko, ul. Zamojska 6, 37-500 Jarosław
  NIP: 792 19 68 326
  Proboszcz: ks. Jerzy Bartoszek
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  telefon kontaktowy: 502 430 066
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku należy wykonać następujące roboty budowlane:
  a. Ocieplenie ścian zewnętrznych 731,96 m2 styropianem 10 cm λ=0,036 W/mK;
  b. Ocieplenie ścian zewnętrznych zakrystii 97,44 m2 styropianem 5 cm λ=0,036 W/mK
  c. Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną o gr. 2x10 cm, λ=0,042 W/mK, powierzchnia 351,20 m2
  d. W ramach zamówienia zostanie wykonane również między innymi: skucie tynków (likwidacja miejsc zawilgoconych), Uzupełnienie ubytków. Przyklejenie płyt styropianowych wykonanie tynków elewacyjnych. Montaż obróbek blacharskich. Przy dociepleniu stropów zostanie wykonany dodatkowo trakt przejściowy.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  30.06.2020 r.
 4. Kryteria oceny oferty:
  90% cena brutto za realizację zamówienia;
  b. 10% okres udzielonej gwarancji na wykonanie i montaż.
 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy:
  a) że, dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 30 000,00 PLN. 
  b) o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
 6. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe wykonawcy
  1) Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
  a) min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku/budynków.
  2) Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
  a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - dotyczy części ogólnobudowlanej.
 7. Opis sposobu przygotowania ofert:
  Oferta może być przedstawiona po uprzedniej konsultacji z zamawiającym tj. proboszczem parafii, celem wglądu do dokumentacji projektowej.
  b. Oferta musi zawierać pełne dane wykonawcy: nazwę, adres, kontakt mailowy i telefoniczny;
  c. Oferta musi zawierać ostateczną cenę netto i brutto oraz ceny netto i brutto za m2 stosownie do przedmiotu zamówienia.
  d. Oferta musi zawierać parametry termiczne styropianu;
  e. Oferta musi być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej;
  f. Oferta musi zawierać okres gwarancji na wykonane prace.
 8. Termin składania ofert:
  Oferty należy dostarczyć do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00.
 9. Miejsce składania ofert:
  Oferty można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b. Można dostarczyć osobiście w formie papierowej na adres zamawiającego;
 10. Otwarcie ofert nastąpi 17 marca 2020 r. w siedzibie zamawiającego.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2
(nadzór inwestorski)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów o prawie zamówień publicznych.

Zapytanie dotyczy przyjęcia zadań nadzoru inwestorskiego w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku”, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2. zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.”

 1. Nazwa, adres zamawiającego, kontakt:
  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta, Jarosław-Szówsko
  Szówsko, ul. Zamojska 6, 37-500 Jarosław
  NIP: 792 19 68 326
  Proboszcz: ks. Jerzy Bartoszek
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  telefon kontaktowy: 502 430 066
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wypełnianie zadań nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku” w zakresie,
  wymiana stolarki okiennej
  b. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem – 731,96 m2
  c. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem – 97,44 m2
  d. ocieplenie stropu pod poddaszem
  e. wymiana drzwi zewnętrznych do zakrystii
  f. modernizacja systemu grzewczego
  e. sporządzanie potrzebnej dokumentacji.
 3. Termin wykonywania zadań:
  01.10.2018 r. – do zakończenia przedsięwzięcia
 4. Kryteria oceny oferty:
  100% cena brutto za realizację zamówienia;
 5. Opis sposobu przygotowania ofert:
  Oferta może być przedstawiona po uprzedniej konsultacji z zamawiającym tj. proboszczem parafii, celem wglądu do dokumentacji projektowej.
  b. Oferta musi zawierać pełne dane wykonawcy: nazwę, adres, kontakt mailowy i telefoniczny;
  c. Oferta musi zawierać cenę za wykonanie zadania
  e. Oferta musi być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. Termin składania ofert:
  Oferty należy dostarczyć do 13.09.2018 r. do godz. 15.00.
 7. Miejsce składania ofert:
  Oferty można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b. Można dostarczyć osobiście w formie papierowej na adres zamawiającego;
 8. Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2018 r. w siedzibie zamawiającego.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1(wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym w Szówsku)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów o prawie zamówień publicznych.

Zapytanie dotyczy termomodernizacyjnej wymiany stolarki okiennej w budynku kościoła parafialnego w Szówsku w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2. zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.” – etap pierwszy.

 1. Nazwa, adres zamawiającego, kontakt:
  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta, Jarosław-Szówsko
  Szówsko, ul. Zamojska 6, 37-500 Jarosław
  NIP: 792 19 68 326
  Proboszcz: ks. Jerzy Bartoszek
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  telefon kontaktowy: 502 430 066
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  a. bezpłatny, dokładny pomiar stolarki okiennej i drzwiowej do przygotowania oferty;
  b. wykonanie nowej, aluminiowej stolarki okiennej, przewidującej w przyszłości montaż witraży wg. wskazań zamawiającego;
  c. wskazane przez zamawiającego okna mają być otwierane elektrycznie;
  d. demontaż obecnie istniejącej stolarki okiennej;
  e. montaż nowych okien i obróbki wykańczające.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  a. Część pierwsza (stolarka okienna wewnątrz kościoła) do 30.11.2018 r.
  b. Część druga (stolarka okienna w wieży kościoła) do 31.01.2019 r.
  c. Realizacja całości do 31.01.2019 r.
 4. Kryteria oceny oferty:
  a. 60% cena brutto za realizację zamówienia;
  b. 20% parametry termiczne wykonanych konstrukcji;
  c. 20% okres udzielonej gwarancji na wykonanie.
 5. Opis sposobu przygotowania ofert:
  a. Oferta może być przedstawiona po uprzedniej konsultacji z zamawiającym tj. proboszczem parafii, celem wglądu do dokumentacji projektowej;
  b. Oferta musi zawierać pełne dane wykonawcy: nazwę, adres, kontakt mailowy i telefoniczny;
  c. Oferta musi zawierać ceny za poszczególne elementy zamówienia (okna, drzwi, demontaż, montaż, obróbki, automatyka otwierania okien);
  d. Oferta musi zawierać parametry termiczne;
  e. Oferta musi być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej;
  f. Oferta musi zawierać okres gwarancji na stolarkę okienną i prace montażowe.
 6. Termin składania ofert:
  Oferty należy dostarczyć do 17 września 2018 r. do godz. 15.00.
 7. Miejsce składania ofert:
  a. Oferty można przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b. Można dostarczyć osobiście w formie papierowej na adres zamawiającego;